Husorden kan downloades her >>

 

 1. Sandbjerginspektionen forventer at brugerne indberetter fejl og mangler til den vagthavende, uanset hvem, der har ansvaret for deres opståen.
 2. Oplag af materialer mv. i bygninger og på øvelsesterrænet må ikke røres uden aftale med den vagthavende.
 3. Der findes på grunden en række mærker, rør og nummererede fliser. De er grundlag for terrænets opmåling. De må ikke fjernes eller beskadiges.
 4. Etablering af teltplads og bål samt indsamling af brænde må kun ske efter aftale med vagthavende. Det gælder også anlæg af kogepladser mv., hvor græstørv tages op. Sådanne anlæg skal retableres fuldstændigt inden lejren forlades.
 5. Det påhviler brugerne at opsamle og fjerne medbragte øvelsesmaterialer, herunder minestrimmel, patronhylstre og uddannelsesmateriel.
 6. Lejrens inventar må ikke flyttes fra og mellem de rum, hvori det befinder sig uden efter aftale med vagthavende. Undtaget herfra er de røde stole i vaskerummet, som kan anvendes til udendørs brug.
 7. Industriopvaskemaskinen må kun anvendes efter instruktion i brugen af den af vagthavende.
 8. Sikringstavlen for de elektriske installationer befinder sig ved vestgavlen på loftet af bygning 2 og tilsvarende på bygning 1.
 9. Hugning af brænde og kvas bedes foretaget på brændepladsen.
 10. Parkering af automobiler bedes foretaget på P-pladsen ved Søen. Lejrgaden kan dog anvendes ved af- og pålæsning.
 11. Ved overdragelsesforretninger anvendes checklisten, som samtidigt angiver, hvad der forventes af brugerne ved oprydning og rengøring efter brug af lejren.